N e w  C h i n e s e  A r t


[
larger view]

Pan Xing Lei, To Weun, Tim Yu, and Ma Jian
Cultural Mourning, performance in Hong Kong, January 1996
Photograph by He Yanqian.
Collection of Pan Xing Lei.